Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we recommend you to accept their use to fully enjoy your navigation.

cancel

Konsumenter har en ångerrätt i enlighet med följande bestämmelse, varvid konsumenterna är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som huvudsakligen inte kan tillskrivas deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet:
Avbokningsregler


Ångerrätt:


Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.
Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namngivits, som inte är transportören, tog över de sista varorna.
För att utöva din ångerrätt måste du ge oss (Andree Koriath, The PatchFactory, Holmfors 14, 91494 Nyåker, Sverige, tel .: 0046 - (0) 73 345 5801, e-post: info@patch-factory.eu) med en unik Informera förklaringen (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post) om ditt beslut att säga upp detta kontrakt. Du kan använda det bifogade formuläret för annullering av prov, men det är inte obligatoriskt.
För att uppfylla avbeställningsfristen räcker det för dig att skicka din kommunikation angående din avbokningsrätt innan avbokningsperioden löper ut.

Konsekvenser av avbokningen:


Om du avbryter detta kontrakt har vi gjort alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av det faktum att du valde en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder måste) återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om din avbokning av detta kontrakt. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lagt fram bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vad som är tidigare.
Du måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om annullering av detta kontrakt. Tidsfristen uppfylls om du skickar varorna innan den fjorton dagars perioden har löpt ut.
Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du måste bara betala för någon värdeförlust på varorna om denna värdeförlust beror på hanteringen av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktionalitet.

Uteslutning eller för tidigt upphävande av ångerrätten
Ångerrätten existerar inte för kontrakt för leverans av varor som inte är prefabricerade och för tillverkningen av vilket ett individuellt urval eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.
Ångerrätten gäller inte för konsumenter som inte tillhör någon medlemsstat i Europeiska unionen när avtalet ingås och vars enda hemort och leveransadress är utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets slut.

Allmän information
1) Undvik skador och kontaminering av varorna. Skicka varan tillbaka till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackningar. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning för att ge tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Snälla skicka inte varorna tillbaka till oss fraktuppsamling.
3) Observera att de nämnda punkterna 1-2 inte är en förutsättning för en effektiv utövande av ångerrätten.


Utträdesformulär


Om du vill avbryta kontraktet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka.
till
Andree Koriath
The PatchFactory
Holmfors 14
91494 Nyåker
Sverige
E-post: info@patch-factory.eu


Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss har ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Beställd på (*) ____________ / mottagen den (*) __________________
________________________________________________________
Namn på konsument (er)
________________________________________________________
Konsumentens / adressernas adress
________________________________________________________
Konsument (er) signatur (endast för anmälan på papper)
_________________________
datum
(*) Radera där det inte är tillämpligt

Följ oss på Facebook